၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသင္ႏွစ္၊ အားကစားႏွင့္ကာယပညာသိပၸံေက်ာင္း (၆)ေက်ာင္းမ်ား အားကစားၿပိဳင္ပြဲတြင္ သိပၸံ(ရန္ကုန္)မွ ဆုရရွိမႈစာရင္း

၂၀၁၈-၂၀၁၉ပညာသင္ႏွစ္၊ အားကစားႏွင့္ကာယပညာသိပၸံေက်ာင္း(၆)ေက်ာင္း
အားကစားႏွင့္ကာယပညာသိပၸံ(ရန္ကုန္) အားကစားျပိဳင္ပြဲ
ဆုရရွိမႈစာရင္းခ်ဳပ္

             

စဥ္

အားကစားနည္း

ရန္ကုန္သိပၸံ

မွတ္ခ်က္

ဒု

ေပါင္း

ေရကူး ၁၂ ၃၀  
ျမားပစ္ ၁၃  
ေျပးခုန္ပစ္ ၁၃ ၁၂ ၁၂ ၃၇  
ျကက္ေတာင္ -  
ဘတ္စကက္ေဘာ - -  
လက္ေ၀ွ႕ ၁၀  
စက္ဘီး ၁၃  
ေဘာလံုး(က်ား/မ) - -  
ဖူဆယ္ -  
၁၀ ကၽြမ္းဘား ၁၀ ၁၉  
၁၁ ဂ်ဴဒို  
၁၂ ကရာေတးဒို ၁၉  
၁၃ ပိုက္ေက်ာ္ျခင္း  
၁၄ ေသနတ္ပစ္  
၁၅ စားပြဲတင္တင္းနစ္  
၁၆ တိုက္ကြမ္ဒို ၁၄  
၁၇ တင္းနစ္  
၁၈ ေဘာ္လီေဘာ - -  
၁၉ အေလးမ -  
၂၀ ၀ူရွဴး(ေထာက္လု) ၂၂ ၁၈ ၄၈  
        (ဆန္းဆို) -  

 

စုစုေပါင္း

၁၀၇

၉၁

၆၃

၂၆၁