နည်းပြနှင့်ဝန်ထမ်းအင်အား

နည်းပြအင်အား (၂၀၂၄ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ)

လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူး ၂ ဦး
နည်းပြအရာရှိ ၁၅ ဦး
နည်းပြ/နည်းစနစ် ၂၂ ဦး
နည်းပြ ၂ ဦး
တွဲဘက်နည်းပြ ၅ ဦး
လုပ်သား ၂ ဦး
နေ့စား ၁ ဦး
ရုံးအကူ ၁ ဦး
စုစုပေါင်း  ၅၀ ဦး

ဝန်ထမ်းအင်အား

၂၀၂၄ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလတွင်ရှိသည့် ဖွဲ့စည်းပုံအရ ဝန်ထမ်းအင်အားမှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါသည်။

  အရာထမ်း + အမှုထမ်း = ပေါင်း
(၁) ခွင့်ပြု ၃၀ + ၂၄၀ = ၂၇၀
(၂) ခန့်အပ် ၂၄ + ၁၄၂ = ၁၆၆
(၃) လစ်လပ် + ၉၈ = ၁၀၄
(၄) အခြားဌာနမှတွဲ ၁၃ + ၃၄ = ၄၇
(၅) အခြားဌာနသို့တွဲနှင့်တာဝန် + = ၁၂
(၆)နေ့စား - + =
(၇) ပုတ်ပြတ် - + ၁၆ = ၁၆