ပြိုင်ပွဲများတွင် ဆုရရှိမှုအောင်မြင်မှုမှတ်တမ်းများ

အားကစားနှင့်ကာယပညာသိပ္ပံ (ရန်ကုန်၊ မန္တလေး၊ မော်လမြိုင်) ပြိုင်ပွဲတွင် ယှဉ်ပြိုင်သည့်အားကစားနည်းနှင့်အားကစားသမားအင်အား

စဉ် အားကစားနည်း အား/ကာသိပ္ပံ(ရန်ကုန်) အကယ်ဒမီ စုစုပေါင်း     မှတ်ချက်
ကျား ပေါင်း ကျား ပေါင်း ကျား ပေါင်း
မြားပစ် ၁၀ - ၁၄  
ပြေးခုန်ပစ် ၅၄ ၅၅ ၁၀၉ ၁၇ ၂၆ ၆၃ ၇၂ ၁၃၅  
ကြက်တောင် ၁၂ - ၁၅  
ဘက်စကက်ဘော ၁၂ ၁၂ ၂၄ ၁၅ ၁၅ ၃၀  
ဘိလိယက်/စနူကာ - - - - -  
လက်ဝှေ့ ၁၀ ၁၈ ၁၅ ၁၀ ၂၅  
စစ်တုရင် ၁၂ - ၁၃  
စက်ဘီး ၁၂ ၁၂ ၂၄ ၁၅ ၁၆ ၃၁  
ဘောလုံး U-14 ၂၃ - ၂၃ - - - ၂၃ - ၂၃  
ဘောလုံး U-16 ၂၃ - ၂၃ ၁၄ - ၁၄ ၃၇ - ၃၇  
ဘောလုံး (မ) - ၂၅ ၂၅ - - ၃၄ ၃၄  
၁၀ ဖူဆယ် ၁၂ ၁၂ ၂၄ ၁၆ ၁၇ ၃၃  
၁၁ ဂေါက်သီး ၁၂ ၁၆  
၁၂ ကျွမ်းဘား ၁၃ ၁၀ ၁၉  
၁၃ ဂျူဒို ၁၃ ၁၂ ၂၅ ၁၆ ၁၅ ၃၁  
၁၄ ကရာတေးဒို ၁၀ ၁၀ ၂၀ ၁၃ ၁၆ ၂၉  
၁၅ ဗိုဗီနမ် ၁၀ ၁၀ ၂၀ - - - ၁၀ ၁၀ ၂၀  
၁၆ ရွက်လှေ ၁၂ - ၁၂ ၁၈  
၁၇ ပိုက်ကျော်ခြင်း ၁၁ ၁၂ ၂၃ ၁၃ ၁၄ ၂၇  
၁၈ သေနတ်ပစ် ၁၂ - ၁၄  
၁၉ ရေကူး ၁၂ ၁၀ ၂၂ ၁၇ ၁၂ ၂၉  
၂၀ စားပွဲတင်တင်းနစ် ၁၂ - ၁၃  
၂၁ တိုက်ကွမ်ဒို ၁၀ ၁၈ ၁၃ ၁၀ ၂၃  
၂၂ တင်းနစ် ၁၂ - - - ၁၂  
၂၃ ဘော်လီဘော ၁၂ ၁၀ ၂၂ ၁၄ ၁၉ ၁၇ ၃၆  
၂၄ အလေးမ ၁၀ ၁၈ - ၁၁ ၁၀ ၂၁  
၂၅ ဝူရှူး ၁၅ ၁၃ ၂၈ ၁၆ ၁၆ ၃၂  
  စုစုပေါင်း ၃၀၆ ၂၇၂ ၅၇၈ ၈၅ ၇၂ ၁၅၇ ၃၇၇ ၃၃၅ ၇၂၁  

 

အားကစားနှင့် ကာယပညာသိပ္ပံ (ရန်ကုန်)တွင်အားကစားနည်းအလိုက် နည်းပြအင်အား

စဉ် အားကစားနည်း နည်းပြအင်အား မှတ်ချက်
ကျား ပေါင်း
မြားပစ်  
ပြေးခုန်ပစ် ၁၅  
ကြက်တောင် -  
ဘက်စကက်ဘော  
ဘိလိယက်/စနူကာ -  
လက်ဝှေ့ -  
စစ်တုရင်  
စက်ဘီး  
ဘောလုံး U-14 -  
ဘောလုံး U-16 -  
ဘောလုံး (မ)  
၁၀ ဖူဆယ် -  
၁၁ ဂေါက်သီး -  
၁၂ ကျွမ်းဘား -  
၁၃ ဂျူဒို  
၁၄ ကရာတေးဒို  
၁၅ ဗိုဗီနမ်  
၁၆ ရွက်လှေ -  
၁၇ ပိုက်ကျော်ခြင်း  
၁၈ သေနတ်ပစ် -  
၁၉ ရေကူး  
၂၀ စားပွဲတင်တင်းနစ် -  
၂၁ တိုက်ကွမ်ဒို -  
၂၂ တင်းနစ် - - -  
၂၃ ဘော်လီဘော  
၂၄ အလေးမ  
၂၅ ဝူရှူး -  
  စုစုပေါင်း ၄၉ ၂၃ ၇၂  

အားကစားနှင့်ကာယပညာသိပ္ပံ (ရန်ကုန်) အားကစားနည်းအလိုက် ဆုတံဆိပ်ရရှိမှုအခြေအနေ


စဉ် အားကစားနည်း ဆုတံဆိပ်ရရှိမှု စုစုပေါင်း မှတ်ချက်
ရွှေ ငွေ ကြေး
မြားပစ်  
ပြေးခုန်ပစ် -  
ကြက်တောင် ၁၃၀ ၁၃၁ ၁၀၄  
ဘက်စကက်ဘော - -  
ဘိလိယက်/စနူကာ  
လက်ဝှေ့ ၂၄  
စစ်တုရင်  
စက်ဘီး  
ဘောလုံး U-14 - -  
ဘောလုံး U-16 - -  
ဘောလုံး (မ) - -  
၁၀ ဖူဆယ်  
၁၁ ဂေါက်သီး  
၁၂ ကျွမ်းဘား ၁၂  
၁၃ ဂျူဒို ၁၀ ၂၆  
၁၄ ကရာတေးဒို ၁၄ ၁၀ ၃၂  
၁၅ ဗိုဗီနမ် - - - -  
၁၆ ရွက်လှေ -  
၁၇ ပိုက်ကျော်ခြင်း  
၁၈ သေနတ်ပစ် ၁၂  
၁၉ ရေကူး ၁၇ ၁၀ ၁၁ ၃၈  
၂၀ စားပွဲတင်တင်းနစ်  
၂၁ တိုက်ကွမ်ဒို ၁၂ ၁၃ ၃၃  
၂၂ တင်းနစ် -  
၂၃ ဘော်လီဘော - -  
၂၄ အလေးမ ၁၄  
၂၅ ဝူရှူး ၂၂ ၁၇ ၁၁ ၅၀  
  စုစုပေါင်း ၁၄၆ ၁၁၉ ၉၉ ၃၆၄  

အားကစားနှင့်ကာယပညာသိပ္ပံ(ရန်ကုန်/မန္တလေး) ရွှေတံဆိပ်ရရှိမှုနှိုင်းယှဉ်ချက်

စဉ် အားကစားနည်း အားကာသိပ္ပံ (ရန်ကုန်) အားကာသိပ္ပံ (မန္တလေး) မှတ်ချက်
ရွှေ ငွေ ကြေး ပေါင်း ရွှေ ငွေ ကြေး ပေါင်း
အနိုင်ရရှိသည့် အားကစားနည်း
မြားပစ်  
ဘက်စကက်ဘော - - -  
ဘိလိယက်/စနူကာ -  
ဂျူဒို ၁၀ ၂၆ ၁၁ ၂၂  
ကရာတေးဒို ၁၄ ၁၀ ၃၂ ၁၁ ၁၂ ၃၀  
သေနတ်ပစ် ၁၂ -  
ရေကူး ၁၇ ၁၀ ၁၁ ၃၈ ၁၄ ၃၀  
တင်းနစ် - ၁၀ ၁၅  
ဘော်လီဘော - - -  
၁၀ အလေးမ ၁၄ ၁၈  
၁၁ ဝူရှူး ၂၂ ၁၇ ၁၁ ၅၀ ၁၁ ၁၆ ၁၄ ၄၁  
ရွှေ ဆု တူညီသည့် အားကစားနည်း
လက်ဝှေ့ ၂၄ ၂၁  
ဖူဆယ်  
ဂေါက်သီး -  
ပိုက်ကျော်ခြင်း  
ရှုံးနိမ့်သည့်အားကစားနည်း
ပြေးခုန်ပစ် ၁၇ ၂၁ ၁၃ ၅၁ ၂၂ ၂၀ ၂၃ ၆၅  
ကြက်တောင် - ၁၂  
စစ်တုရင်  
စက်ဘီး ၁၄  
ဘောလုံး U-14 - - -  
ဘောလုံး U-16 - - -  
ဘောလုံး (မ) - - -  
ကျွမ်းဘား ၁၂ ၁၈  
ရွက်လှေ -  
စားပွဲတင်တင်းနစ် ၁၆  
တိုက်ကွမ်ဒို ၁၂ ၁၃ ၃၃ ၁၅ ၁၃ ၁၀ ၃၈  
  စုစုပေါင်း ၁၄၆ ၁၁၉ ၉၉ ၃၆၄ ၁၁၉ ၁၄၅ ၁၃၆ ၄၀၀  

အားကစားနှင့်ကာယပညာသိပ္ပံ (ရန်ကုန်၊ မန္တလေး၊ မော်လမြိုင်) ဆုရရှိမှုအခြေအနေ
စဉ် အားကစားနည်း (ရန်ကုန်) သိပ္ပံဆုရရှိမှု (မန္တလေး) သိပ္ပံဆုရရှိမှု (မော်လမြိုင်) သိပ္ပံဆုရရှိမှု
ရွှေ ငွေ ကြေး ရွှေ ငွေ ကြေး ရွှေ ငွေ ကြေး
မြားပစ် - - -
ပြေးခုန်ပစ် ၁၇ ၂၁ ၁၃ ၂၂ ၂၀ ၂၃ - - -
ကြက်တောင် - - - -
ဘက်စကက်ဘော - - - - -
ဘိလိယက်/စနူကာ - - - -
လက်ဝှေ့ - - -
စစ်တုရင် - - -
စက်ဘီး - - -
ဘောလုံး U-14 - - - - - - -
ဘောလုံး U-16 - - - - -
ဘောလုံး (မ) - - - - - -
၁၀ ဖူဆယ် - - -
၁၁ ဂေါက်သီး - - - -
၁၂ ကျွမ်းဘား - - -
၁၃ ဂျူဒို ၁၀၂ ၁၁
၁၄ ကရာတေးဒို ၁၄ ၁၀ ၁၁ ၁၂
၁၅ ရွက်လှေ - -- - -
၁၆ ပိုက်ကျော်ခြင်း - - -
၁၇ သေနတ်ပစ် - - - -
၁၈ ရေကူး ၁၇ ၁၀ ၁၁ ၁၄ - - -
၁၉ စားပွဲတင်တင်းနစ် - -
၂၀ တိုက်ကွမ်ဒို ၁၂ ၁၃ ၁၅ ၁၃ ၁၀ ၁၀
၂၁ တင်းနစ် - ၁၀ - - -
၂၂ ဘော်လီဘော - - - - - -
၂၃ အလေးမ - - -
၂၄ ဝူရှူး ၂၂ ၁၇ ၁၁ ၁၁ ၁၆ ၁၄ - - -
စုစုပေါင်း ၁၄၆ ၁၁၉ ၉၉ ၁၁၉ ၁၄၅ ၁၃၆ ၂၄
စုစုပေါင်း ၃၆၄ ၄၀၀ ၃၄

အားကစားနည္းအလုိက္ သိပၸံ (ရန္ကုန္)၊ အကယ္ဒမီ (ရန္ကုန္) ဆုတံဆိပ္ရရွိမႈအေျခအေန

စဥ္ အားကစားနည္း သိပၸံ(ရန္ကုန္)ဆုရရွိမႈ အကယ္ဒမီ(ရန္ကုန္)ဆုရရွိမႈ စုစုေပါင္း မွတ္ခ်က္
ေရႊ ေငြ ေၾကး ေရႊ ေငြ ေၾကး
ျမားပစ္ -  
ေျပးခုန္ပစ္ ၁၄ ၁၄ ၅၁  
ၾကက္ေတာင္ - - -  
ဘက္စကက္ေဘာ - - - - -  
ဘိလိယက္/စႏူကာ - - -  
လက္ေ၀ွ႔ - ၂၄  
စစ္တုရင္ - - -  
စက္ဘီး -  

 
ေဘာလုံး U-14 - - - - -  
ေဘာလုံး U-16 - - - - -  
ေဘာလုံး (မ) - - - - -  
၁၀ ဖူဆယ္ - -  
၁၁ ေဂါက္သီး - -  
၁၂ ကြ်မ္းဘား - ၁၂  
၁၃ ဂ်ဴဒုိ - ၂၆  
၁၄ ကရာေတးဒုိ ၃၂  
၁၅ ဗုိဗီနမ္ - - - - - - --  
၁၆ ရြက္ေလွ - - - -  
၁၇ ပုိက္ေက်ာ္ျခင္း - - -  
၁၈ ေသနတ္ပစ္ - - - ၁၂  
၁၉ ေရကူး ၁၆ ၃၈  
၂၀ စားပြဲတင္တင္းနစ္ - -  
၂၁ တုိက္ကြမ္ဒုိ ၁၀ ၁၂ ၃၃  
၂၂ တင္းနစ္ - - - -  
၂၃ ေဘာ္လီေဘာ - - - - -  
၂၄ အေလးမ - ၁၄  
၂၅ ၀ူရွဴး ၂၂ ၁၇ ၁၁ - - - ၅၀  
  ေပါင္း ၉၄ ၈၆ ၈၀ ၅၂ ၃၃ ၁၉ ၃၆၄  
  စုစုေပါင္း ၂၆၀ ၁၀၄    

၁၉၉၇ - ၁၉၉၈ ပညာသင္ႏွစ္မွ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ပညာသင္ႏွစ္ျပည္တြင္းၿပိဳင္ပြဲမ်ားတြင္ ဆုတံဆိပ္ရရွိမႈ

ေရႊ (၁၉၁၈) ခု
ေငြ (၁၇၈၄) ခု
ေၾကး (၁၆၁၅) ခု
စုစုေပါင္း (၅၃၁၇) ခု

၁၉၉၇ - ၁၉၉၈ ပညာသင္ႏွစ္မွ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ပညာသင္ႏွစ္ ျပည္ပၿပိဳင္ပြဲမ်ားတြင္ ဆုတံဆိပ္ရရွိမႈ

ေရႊ (၃၃) ခု
ေငြ (၃၄) ခု
ေၾကး (၅၆) ခု
စုစုေပါင္း (၁၂၃) ခု

၁၉၉၇ - ၁၉၉၈ ပညာသင္ႏွစ္မွ ၂၀၁၄ - ၂၀၁၅ ပညာသင္ႏွစ္ ျပည္တြင္း / ျပည္ပၿပိဳင္ပြဲမ်ားတြင္ ဆုတံဆိပ္ရရွိမႈ

ေရႊ (၁၉၅၁) ခု
ေငြ (၁၈၁၈) ခု
ေၾကး (၁၆၇၁) ခု
စုစုေပါင္း (၅၄၄၀) ခု

လက္ေရြးစင္အားကစားသမားမ်ားစာရင္း

အားကစားႏွင့္ကာယပညာသိပၸံ (ရန္ကုန္)အားကစားႏွင့္ပညာေရးေပါင္းစပ္သင္တန္းႏွင့္ အားကစားေလ့က်င့္ေရးသင္တန္းပညာသင္ႏွစ္အလုိက္ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပဆုတံဆိပ္ရရွိမႈ အေျချပဇယား

စဥ္ ပညာသင္ႏွစ္ ျပည္တြင္း ျပည္ပ စုစုေပါင္းဆုတံဆိပ္ မွတ္ခ်က္
ေရႊ ေငြ ေၾကး ေပါင္း ေရႊ ေငြ ေၾကး ေပါင္း ေရႊ ေငြ ေၾကး ေပါင္း
၁၉၉၇-၁၉၉၈ ၄၂ ၅၉ ၄၅ ၁၄၆ - - - - ၄၂ ၅၉ ၄၅ ၁၄၆ အား/ပညာ
၁၉၉၈-၁၉၉၉ ၅၉ ၅၀ ၃၉ ၁၄၈ - - - - ၅၉ ၅၀ ၃၉ ၁၄၈
၁၉၉၉-၂၀၀၀ ၁၃၀ ၁၃၁ ၁၀၄ ၃၆၅ - - ၁၃၀ ၁၃၁ ၁၀၅ ၃၆၅
၂၀၀၀-၂၀၀၁ ၁၉၃ ၁၄၄ ၁၃၁ ၄၆၈ ၁၉၄ ၁၄၆ ၁၃၂ ၄၇၂
၂၀၀၁-၂၀၀၂ ၁၈၀ ၁၅၀ ၈၅ ၄၁၅ ၁၁ ၁၇ ၁၈၀ ၁၅၄ ၉၆ ၄၃၂
၂၀၀၂-၂၀၀၃ ၁၅၆ ၁၂၁ ၈၄ ၃၆၁ - - ၁၅၆ ၁၂၂ ၈၄ ၃၆၂ အား/ပညာ+ေလ့က်င့္ေရး
၂၀၀၃-၂၀၀၄ ၁၂၁ ၁၄၀ ၁၁၁ ၃၇၂ ၁၂၂ ၁၄၂ ၁၁၂ ၃၇၆
၂၀၀၄-၂၀၀၅ ၁၃၅ ၁၁၃ ၁၂၁ ၃၆၉ ၁၃၉ ၁၁၄ ၁၂၂ ၃၇၅
၂၀၀၅-၂၀၀၆ ၉၀ ၉၇ ၇၅ ၂၆၂ ၁၄ ၉၅ ၁၀၂ ၇၉ ၂၇၆
၁၀ ၂၀၀၆-၂၀၀၇ ၈၅ ၈၄ ၁၂၇ ၂၉၆ ၈၆ ၈၅ ၁၂၉ ၃၀၀
၁၁ ၂၀၀၇-၂၀၀၈ ၉၄ ၇၆ ၉၃ ၂၆၃ ၉၅ ၇၇ ၉၄ ၂၆၆
၁၂ ၂၀၀၈-၂၀၀၉ ၁၃၇ ၁၃၃ ၁၂၃ ၃၉၃ ၁၃၉ ၁၃၄ ၁၂၉ ၄၀၂
၁၃ ၂၀၀၉-၂၀၁၀ ၈၀ ၇၂ ၇၃ ၂၂၅ - ၈၀ ၇၃ ၇၅ ၂၂၈
၁၄ ၂၀၁၀-၂၀၁၁ ၁၁၈ ၁၀၉ ၁၂၁ ၃၄၈ ၂၁ ၁၂၅ ၁၁၅ ၁၂၉ ၃၆၉
၁၅ ၂၀၁၁-၂၀၁၂ ၆၆ ၆၈ ၇၂ ၂၀၆ ၁၈ ၇၂ ၇၁ ၈၁ ၂၂၄
၁၆ ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ၁၁၁ ၁၂၃ ၁၀၃ ၃၃၇ ၁၁၂ ၁၂၈ ၁၀၆ ၃၄၆ အား/ပညာ
၁၇ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ၁၂၁ ၁၁၄ ၁၀၈ ၃၄၃ ၁၂၃ ၁၁၅ ၁၁၄ ၃၅၂
၁၈ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ၁၁ ၂၄ ၁၅ ၃၁ (၇/၂၀၁၄)
  စုစုေပါင္း ၁၉၁၉ ၁၇၈၆ ၁၆၁၉ ၅၃၂၄ ၄၀ ၄၀ ၆၇ ၁၄၇ ၁၉၅၉ ၁၈၂၆ ၁၆၈၆ ၅၄၇၁  

အားကစားႏွင့္ကာယပညာသိပၸံ (ရန္ကုန္)မွ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေပးသည့္အေရွ႕ေတာင္အာရွ အားကစားၿပိဳင္ပြဲ လက္ေရြးစင္အားကစားသမားစာရင္း၁၉၉၇-၁၉၉၈ ပညာသင္ႏွစ္မွ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ပညာသင္ႏွစ္အထိ

စဥ္ ၿပိဳင္ပြဲအမည္ လက္ေရြးစင္ဦးေရ ဆုတံဆိပ္ရရွိမႈ
က်ား ေပါင္း ေရႊ ေငြ ေၾကး ေပါင္း
၂၀၀၁ ခုႏွစ္၊ (၂၁)ႀကိမ္ေျမာက္အေရွ႕ေတာင္အာရွအားကစားၿပိဳင္ပြဲ (မေလးရွား) -
၂၀၀၃ ခုႏွစ္၊ (၂၂)ႀကိမ္ေျမာက္အေရွ႕ေတာင္အာရွအားကစားၿပိဳင္ပြဲ (ဗီယက္နမ္) ၁၀ ၁၅ -
၂၀၀၅ ခုႏွစ္၊ (၂၃)ႀကိမ္ေျမာက္အေရွ႕ေတာင္အာရွအားကစားၿပိဳင္ပြဲ (ဖိလစ္ပုိင္) ၁၇ ၁၃ ၃၀ ၁၁
၂၀၀၇ ခုႏွစ္၊ (၂၄)ႀကိမ္ေျမာက္အေရွ႕ေတာင္အာရွအားကစားၿပိဳင္ပြဲ (ထုိင္းႏုိင္ငံ) ၂၈ ၁၆ ၄၄ -
၂၀၀၉ ခုႏွစ္၊ (၂၅)ႀကိမ္ေျမာက္အေရွ႕ေတာင္အာရွအားကစားၿပိဳင္ပြဲ (လာအုိႏုိင္ငံ) ၂၁ ၁၂ ၃၃ - ၁၀ ၁၁
၂၀၁၁ ခုႏွစ္၊ (၂၆)ႀကိမ္ေျမာက္အေရွ႕ေတာင္အာရွအားကစားၿပိဳင္ပြဲ (အင္ဒုိနီးရွားႏုိင္ငံ) ၂၈ ၂၂ ၅၀ ၁၀ ၁၄
၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ (၂၇)ႀကိမ္ေျမာက္အေရွ႕ေတာင္အာရွအားကစားၿပိဳင္ပြဲ (ျမန္မာႏုိင္ငံ) ၆၄ ၆၇ ၁၃၁ ၁၅ ၂၁ ၂၈ ၆၄
  စုစုေပါင္း ၁၇၂ ၁၃၇ ၃၀၉ ၂၀ ၃၂ ၆၄ ၁၁၆

 

(၉.၉.၂၀၀၁) မွ (၁၇.၉.၂၀၀၁) ရက္အထိ မေလးရွားႏုိင္ငံတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ (၂၁) ႀကိမ္ေျမာက္အေရွ႕ေတာင္အာရွ အားကစားၿပိဳင္ပြဲ၌ ပါ၀င္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့သည့္ အားကစားႏွင့္ ကာယပညာသိပၸံ (ရန္ကုန္)မွ ေမြးထုတ္ေပးလုိက္ေသာ လက္ေရြးစင္အားကစားသမားမ်ားစာရင္း

စဥ္ အမည္ အားကစားနည္း ဆုရရွိမႈ မွတ္ခ်က္
ေရႊ ေငြ ေၾကး ေပါင္း
ေမာင္ဟိန္းေဇယ်ာေက်ာ္ ေဘာလုံး - - လက္ရွိသင္တန္းသား
ေမာင္ေအာင္သူရ ေျပးခုန္ပစ္ - - လက္ရွိသင္တန္းသား
ေမာင္၀င္းမင္းေဇာ္ ျမားပစ္ - - လက္ရွိသင္တန္းသား
ေမာင္ရန္ေအာင္စုိး ျမားပစ္ - - လက္ရွိသင္တန္းသား
မၿငိမ္းၿငိမ္းေအာင္ သုိင္း - - လက္ရွိသင္တန္းသား
မနန္းခမ္းေဆး ရြက္ေလွ - -  
  စုစုေပါင္း    

(၅.၁၂.၂၀၀၃) မွ (၁၇.၁၂.၂၀၀၃) ရက္အထိ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ (၂၂) ႀကိမ္ေျမာက္အေရွ႕ေတာင္အာရွ အားကစားၿပိဳင္ပြဲ၌ ပါ၀င္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့သည့္အားကစားႏွင့္ ကာယပညာသိပၸံ (ရန္ကုန္)မွ ေမြးထုတ္ေပးလုိက္ေသာ လက္ေရြးစင္ အားကစားသမားမ်ားစာရင္း

စဥ္ အမည္ အားကစားနည္း ဆုရရွိမႈ မွတ္ခ်က္
ေရႊ ေငြ ေၾကး ေပါင္း
ေမာင္ဟိန္းေဇယ်ာေက်ာ္ ေဘာလုံး - - - -  
ေမာင္ေဇာ္ေဇာ္ ေဘာလုံး - - - -  
ဆလုိင္းလာက်ဲအုိလြယ္ ေဘာလုံး - - - -  
ေမာင္ေစာဟိန္းသူ ေဘာ္လီေဘာ - -  
ေမာင္ေအာင္သူရ ေျပးခုန္ပစ္ - -  
ေမာင္ေအာင္သီဟ ေျပးခုန္ပစ္ - - - -  
ေမာင္ေအာင္ေက်ာ္မုိး ေရကူး - - - - လက္ရွိသင္တန္းသား
ေမာင္ရန္ေနာင္စိုး လက္ေ၀ွ႕ - - - -  
မခင္မ်ိဳးသူ ဂ်ဴဒုိ - - လက္ရွိသင္တန္းသား
၁၀ မၿငိမ္းၿငိမ္းေအာင္ သုိင္း - -  
၁၁ ေမာင္မင္းမင္းသူ ကြ်မ္းဘား - - - - လက္ရွိသင္တန္းသား
၁၂ မသီရိတင့္လြင္ တုိက္ကြမ္ဒုိ - -  
၁၃ မနီလာထြန္း တုိက္ကြမ္ဒုိ - - - -  
၁၄ ေမာင္ရန္ေအာင္စုိး ျမားပစ္ - - - -  
၁၅ မနန္းမုိဟြမ္ ျမားပစ္ - - - -  
  စုစုေပါင္း   -  

(၂၇.၁၁.၂၀၀၅) မွ (၅.၁၂.၂၀၀၅) ရက္အထိ ဖိလစ္ပုိင္ႏုိင္ငံတြင္က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ (၂၃) ႀကိမ္ေျမာက္အေရွ႕ေတာင္အာရွ အားကစားၿပိဳင္ပြဲ၌ ပါ၀င္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့သည့္ အားကစားႏွင့္ ကာယပညာသိပၸံ (ရန္ကုန္)မွ ေမြးထုတ္ေပးလုိက္ေသာ လက္ေရြးစင္ အားကစားသမားမ်ားစာရင္း

စဥ္ အမည္ အားကစားနည္း ဆုရရွိမႈ မွတ္ခ်က္
ေရႊ ေငြ ေၾကး ေပါင္း
ေမာင္မ်ိဳးေအာင္ဆန္း ျမားပစ္ - -  
မယုနႏၵာထုိက္ ျမားပစ္ - -  
မတင္ဇင္အိ ျမားပစ္ - -  
မနန္းေဌးလႈိင္ ျမားပစ္ - -  
မနန္းမုိဟြမ္ ျမားပစ္ - - - -  
ေမာင္ေအာင္သီဟ ေျပးခုန္ပစ္ - -  
ေမာင္ရန္ေနာင္စုိး လက္ေ၀ွ႔ - - - -  
ေမာင္မ်ိဳးမင္းထြန္း ေဘာလုံး - - - -  
ေမာင္ေဇာ္ေဇာ္ ေဘာလုံး - - - -  
၁၀ ေမာင္မုိး၀င္း ေဘာလုံး - - - -  
၁၁ ေမာင္ေက်ာ္ေဇယ်ာ၀င္း ေဘာလုံး - - - -  
၁၂ ေမာင္ေန၀င္း ေဘာလုံး - - - -  
၁၃ မေအးေအးသန္႔ ေဘာလုံး (မ) - -  
၁၄ မေအးေအးေအာင္ ဂ်ဴဒုိ - - - -  
၁၅ မခင္မ်ိဳးသူ ဂ်ဴဒုိ - -  
၁၆ ေမာင္မင္းမင္းသူ ကြ်မ္းဘား - - - -  
၁၇ မၿငိမ္းၿငိမ္းေအာင္ ျမန္မာ့သုိင္း - -  
၁၈ ေမာင္မင္းမင္း ရြက္ေလွ - -  
၁၉ မဇင္ဧၿပီေအာင္ ရြက္ေလွ - - - -  
၂၀ ေမာင္ေအာင္ေက်ာ္မုိး ေရကူး - - - -  
၂၁ ေမာင္ေအာင္မ်ိဳးဦး ေရကူး - - - -  
၂၂ ေမာင္၀င္းထြန္းလင္း တုိက္ကြမ္ဒုိ - -  
၂၃ မနီလာထြန္း တုိက္ကြမ္ဒုိ - -  
၂၄ မသီရိတင့္လြင္ တုိက္ကြမ္ဒုိ - - - -  
၂၅ မဆန္းငု၀ါစူး တုိက္ကြမ္ဒုိ - - - -  
၂၆ ေမာင္ျပည့္ၿဖိဳးလႈိင္ ေဘာ္လီေဘာ - - - -  
၂၇ ေမာင္ခ်မ္းၿငိမ္းသူ ေဘာ္လီေဘာ - - - -  
၂၈ မေဆြေဆြလင္း ကရာေတးဒုိ - - - -  
၂၉ ေမာင္သက္ပုိင္တုိး သုံးမ်ိဳးစုံ - - - -  
၃၀ ေမာင္ခင္ေမာင္သန္႔ သုံးမ်ိဳးစုံ - - - -  
  စုစုေပါင္း   ၁၁  

(၅.၁၂.၂၀၀၇) မွ (၁၆.၁၂.၂၀၀၇) ရက္အထိ ထုိင္းႏုိင္ငံတြင္က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ(၂၄) ႀကိမ္ေျမာက္အေရွ႕ေတာင္အာရွ အားကစားၿပိဳင္ပြဲ၌ ပါ၀င္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့သည့္အားကစားႏွင့္ ကာယပညာသိပၸံ (ရန္ကုန္) မွေမြးထုတ္ေပးလုိက္ေသာ လက္ေရြးစင္အားကစားသမားမ်ားစာရင္း

စဥ္ အမည္ အားကစားနည္း ဆုရရွိမႈ မွတ္ခ်က္
ေရႊ ေငြ ေၾကး ေပါင္း
ေမာင္ေက်ာ္ဇင္ထက္ ေဘာလုံး(က်ား) - - အသင္းလုိက္
ေမာင္ဟိန္းေက်ာ္သူ - -
ေမာင္မုိး၀င္း - -
ေမာင္ေန၀င္း - -
ေမာင္ထြန္းထြန္း၀င္း - - - -
ေမာင္မ်ိဳးမင္းထြန္း - -
ေမာင္ေဇာ္ထက္ေအာင္ - - - -
ေမာင္ရာဇာ၀င္းသိန္း - - - -
ေမာင္ပုိင္စုိး - - - -
၁၀ မေအးေအးသန္႔(သင္းသင္းစုိး) ေဘာလုံး (မ) - - - -  
၁၁ ေမာင္ၿဖိဳးမင္းေမာင္ ဖူဆယ္ (က်ား) - - - -  
၁၂ ေမာင္ေအာင္ေက်ာ္ဦး - - - -  
၁၃ ခုိင္ထူး - - - -  
၁၄ မဆုမြန္ ဖူဆယ္ (မ) - - - -  
၁၅ မနန္းေၾကးငုံ - - - -  
၁၆ ေမာင္ေစာဟိန္းသူ ေဘာ္လီေဘာ - - - -  
၁၇ ေမာင္ျမတ္ေက်ာ္ထြန္း - - - -  
၁၈ ေမာင္ေအာင္သူရ ေျပးခုန္ပစ္ - - - -  
၁၉ ေမာင္ေအာင္သီဟ - - - -  
၂၀ ေမာင္ေအာင္ေက်ာ္မုိး ေရကူး - - - -  
၂၁ ေမာင္ရန္ေနာင္စုိး အေလးမ - - - -  
၂၂ မႏွင္းအိေဆြ လက္ေ၀ွ႔ - - လက္ရွိသင္တန္းသား
၂၃ ေမာင္ရွိန္းဘုိဘုိ ဂ်ဴဒုိ - - - -  
၂၄ မေအးေအးေအာင္ - - - -  
၂၅ မခင္မ်ိဳးသူ - - - -  
၂၆ ေမာင္၀ဏၰထြန္း ကြ်မ္းဘား - - - -  
၂၇ ေမာင္ေက်ာ္လင္းထြန္း ျမားပစ္ - - - -  
၂၈ ေမာင္မ်ိဳးကုိကုိ - - - -  
၂၉ မယုနႏၵာထုိက္ - - - -  
၃၀ မတင္ဇင္အိ - - - -  
၃၁ မအးခ်မ္းၿငိမ္း တုိက္ကြမ္ဒုိ - - - - လက္ရွိသင္တန္းသား
၃၂ ေမာင္၀င္းထြန္းလင္း - - - -  
၃၃ ေအးေအးခုိင္ - - - - လက္ရွိသင္တန္းသား
၃၄ သီရိတင့္လြင္ - - - -  
၃၅ ဆန္းငု၀ါစူး - - - -  
၃၆ ၿငိမ္းၿငိမ္းေအာင္ ပန္ၾကပ္ဆီလပ္ - - - -  
၃၇ ေအာင္မ်ိဳးေဆြ ပုိက္ေက်ာ္ျခင္း - - - -  
၃၈ ထက္ေအာင္ေက်ာ္ - - - - လက္ရွိသင္တန္းသား
၃၉ ေကဇင္ထြဋ္ - - - - လက္ရွိသင္တန္းသား
၄၀ မသီတာေအး - - - - လက္ရွိသင္တန္းသား
၄၁ ေစာေက်ာ္စုိးမုိး ၀ူရွဴး - - - - လက္ရွိသင္တန္းသား
၄၂ ေမာင္မင္းမင္း ရြက္ေလွ - - - -  
၄၃ မခင္ညိဳလင္း - -  
၄၄ မသူသူေက်ာ္ ေသနတ္ပစ္ - - - - လက္ရွိသင္တန္းသား
  စုစုေပါင္း   -  

လက္ရွိသင္တန္းသား  = ၇ ဦး
သင္တန္းသားေဟာင္း = ၃၇ ဦး
စုစုေပါင္း            = ၄၄ ဦး

အားကစားႏွင့္ကာယပညာသိပၸံ(ရန္ကုန္)(၉.၁.၂၀၀၉) ရက္ေန႔မွ (၁၈.၁၂.၂၀၀၉)ရက္ေန႔အထိ လာအုိႏုိင္ငံ၊ဗီယန္က်င္းၿမိဳ႕၌က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ(၂၅)ႀကိမ္ေျမာက္အေရွ႕ေတာင္အာရွ အားကစားၿပိဳင္ပြဲတြင္ဆုရရွိမႈအေျခအေန

စဥ္ အမည္ အားကစားနည္း ဆုရရွိမႈ မွတ္ခ်က္
ေရႊ ေငြ ေၾကး ေပါင္း
ေမာင္ေက်ာ္ဇင္ထက္ ေဘာလုံး - - - -  
ေမာင္သီဟစည္သူ - - - -  
ေမာင္မုိး၀င္း - -  
ေမာင္ထြန္းထြန္း၀င္း - -  
ေမာင္ပုိင္စုိး - - - -  
ေမာင္ေဇာ္ထက္ေအာင္ - -  
ေမာင္မ်ိဳးမင္းထြန္း - - - -  
ေမာင္ရာဇာ၀င္းသိန္း - - - -  
မေအးေအးသန္း(ခ) သင္းသင္းစုိး ေဘာလုံး (မ) - - အသင္းလုိက္
၁၀ မသႏၱာမုိး - - - -
၁၁ မေနာ္အားလုိ၀ါးေဖာ - - - -
၁၂ ေမာင္ေက်ာ္ေက်ာ္ေထြး ေဘာ္လီေဘာ - - အသင္းလုိက္
၁၃ ေမာင္ပုိင္သ - - - -
၁၄ ေမာင္ေအာင္ျမတ္ထြန္း - - - -
၁၅ ေမာင္သန္းတုိးခင္မ်ိဳးေအာင္ ေျပးခုန္ပစ္ (မီတာ၈၀၀/၁၅၀၀) - - - -  
၁၆ ေမာင္ေအာင္သူရ ေျပးခုန္ပစ္ (မီတာ၅၀၀၀/၁၀၀၀၀) - - - -  
၁၇ ေမာင္ထြန္းထြန္း၀င္း ေျပးခုန္ပစ္ (တုတ္ေထာက္ခုန္) - - - - လက္ရွိသင္တန္းသား
၁၈ ျပည့္ၿဖိဳးေဆြ အေလးမ - -  
၁၉ ေမာင္ထက္ေအာင္ လက္ေ၀ွ႕ - - လက္ရွိသင္တန္းသား
၂၀ မၿငိမ္းၿငိမ္းေအာင္ သုိင္း(ပန္ၾကပ္ဆီလပ္) - -  
၂၁ မေ၀ေ၀လြင္ - - - -  
၂၂ ေမာင္ေက်ာ္ႏုိင္ထြန္း - - - -  
၂၃ မခင္မ်ိဳးသူ ဂ်ဴဒုိ - - အသင္းလုိက္
၂၄ ေမာင္ရန္ေအာင္စုိး ျမားပစ္ - -  
၂၅ မတင္ဇာအိ - - လက္ရွိသင္တန္းသား
၂၆ ေမာင္ျပည့္ၿဖိဳးေအာင္ - - - - လက္ရွိသင္တန္းသား
၂၇ မသဇင္ေအာင္ - -  
၂၈ မသီရိတင့္လြင္ တုိက္ကြမ္ဒုိ - -  
၂၉ ေမာင္၀င္းထြန္းလင္း - - - -  
၃၀ ေမာင္ရာဇာထြန္း ပုိက္ေက်ာ္ျခင္း - - အသင္းလုိက္
၃၁ ေမာင္ေအာင္မ်ိဳးေဆြ - - - -
၃၂ ေမာင္မင္းထက္ေအာင္ - - - -  
၃၃ မသူသူေက်ာ္ ေသနတ္ပစ္ - - - -  
၃၄ မ႐ုိစလင္းေပးမုိ႔ - - - -  
  စုစုေပါင္း   - ၁၀ ၁၁  

လက္ရွိသင္တန္းသား  = ၅ ဦး
သင္တန္းသားေဟာင္း = ၂၉ ဦး
စုစုေပါင္း            = ၃၄ ဦး

(၁၁.၁၁.၂၀၁၁) ရက္မွ (၂၂.၁၁.၂၀၁၁) ရက္အထိ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ(၂၆)ႀကိမ္ေျမာက္အေရွ႕ေတာင္အာရွ အားကစားၿပိဳင္ပြဲ၌ပါ၀င္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့သည့္ အားကစားႏွင့္ကာယပညာသိပၸံ (ရန္ကုန္)မွ ေမြးထုတ္ေပးလုိက္ေသာလက္ေရြးစင္ အားကစားသမား မ်ား စာရင္း

စဥ္ အမည္ အားကစားနည္း ဆုရရွိမႈ မွတ္ခ်က္
ေရႊ ေငြ ေၾကး ေပါင္း
ေမာင္ထြန္းထြန္းလင္း ေျပးခုန္ပစ္ - - - - သင္တန္းသားေဟာင္း
ေမာင္သက္ေဇာ္၀င္း - - - -
ပက္ထရစ္ - - - -
ေမာင္ေဇယ်ာ၀င္း - - - - လက္ရွိသင္တန္းသား
မနန္းသက္ထားစံ လက္ေ၀ွ႕ - - သင္တန္းသားေဟာင္း
ေမာင္ထက္ေအာင္ - - လက္ရွိသင္တန္းသား
ေမာင္ေက်ာ္ေက်ာ္ထက္ - - - -
မသိဂီၤ၀င္းေရႊ ရြက္ေလွ - - လက္ရွိသင္တန္းသား
(ႏွစ္ေယာက္တြဲ)
သင္တန္းသားေဟာင္း
မခင္ညိဳလင္း - - - -
၁၀ ေမာင္ဇြဲသက္ဦး ေရကူး/ဒုိင္ဗင္ - - - - လက္ရွိသင္တန္းသား
၁၁ ေမာင္ျပည့္ၿဖိဳးပုိင္ - - - -
၁၂ ႏုိင္ေဒြးရွိန္ တုိက္ကြမ္ဒုိ - - - - သင္တန္းသားေဟာင္း
၁၃ ေမာင္သန္းေက်ာ္ဦး - -
၁၄ ေမာင္ေက်ာ္မ်ိဳးထြန္း - - - - လက္ရွိသင္တန္းသား
၁၅ ေမာင္သီဟေအာင္ - - - -
၁၆ ေမာင္ေဇာ္ရဲႏုိင္ထြန္း - - - -
၁၇ မသက္ျမတ္ႏုိးေ၀ - - - - သင္တန္းသားေဟာင္း
၁၈ မႏွင္းလဲ့ရည္မြန္ - - - -
၁၉ ေႏြးေႏြး - - - -
၂၀ ေမာင္ေက်ာ္ႏုိင္ထြန္း ပန္ၾကပ္ဆီလပ္ - - - -
၂၁ ေမာင္ရဲသီဟ - - - -
၂၂ မေ၀ေ၀လြင္ - -
၂၃ မခုိင္၀ါဖူး - - - -
၂၄ မသင္းျမတ္ေအး - -
၂၅ မႏွင္း၀တ္ရည္ - - - -
၂၆ မခင္ခင္ခန္႔ - - - -
၂၇ မေဟမာန္ဦး - -
၂၈ သူသူေက်ာ္ ေသနတ္ပစ္ - - - -
၂၉ ႐ုိဟလင္းေပးမုိ႔ - - - - သင္တန္းသားေဟာင္း
၃၀ မေအးေအးသင္း - - - -
၃၁ ေမာင္ေနထက္ေအာင္ - - - - လက္ရွိသင္တန္းသား
၃၂ မခင္ခင္စု ဂ်ဴဒုိ - - - - သင္တန္းသားေဟာင္း
၃၃ ေမာင္ေက်ာ္ဇင္ထက္ ေဘာလုံး - - သင္တန္းသားေဟာင္း
အသင္းလုိက္ (ေၾကး)
၃၄ ေမာင္မုိး၀င္း - - - -
၃၅ ေမာင္သီဟစည္သူ - - - -
၃၆ ေမာင္ေက်ာ္ေဇယ်ာ၀င္း - - - -
၃၇ ေမာင္ဟိန္းေက်ာ္သူ - - - -
၃၈ ေမာင္ျပည့္ၿဖိဳးဦး - - - -
၃၉ ေမာင္ရာဇာထြန္း ပုိက္ေက်ာ္ျခင္း - - သင္တန္းသားေဟာင္း
အသင္းလုိက္
၄၀ ေမာင္ေအာင္မ်ိဳးေဆြ - - - -
၄၁ မခင္ႏွင္းေ၀ - - လက္ရွိသင္တန္းသား
အသင္းလုိက္
၄၂ မသဥၹာစုိးၫြန္႔ - - - -
၄၃ ေမာင္ေက်ာ္ေက်ာ္ေထြး ေဘာ္လီေဘာ - - သင္တန္းသားေဟာင္း
အသင္းလုိက္
၄၄ ေမာင္ေအာင္ျမတ္ထြန္း - - - -
၄၅ ေမာင္ပုိင္သ - - - -
၄၆ မေယာစိမ္းယ ျမားပစ္ - - လက္ရွိအသင္းသား
၄၇ မသဇင္ေအာင္ - -
၄၈ မဇာျခည္၀င္း - - - -
၄၉ မျမတ္သႏၱာ - - - -
၅၀ ေမာင္ျမတ္ေဇာ္ထြန္း - -
  စုစုေပါင္း   ၁၀ ၁၄  

၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ (၂၇)ႀကိမ္ေျမာက္ အေရွ႕ေတာင္အာရွအားကစားၿပိဳင္ပြဲတြင္ပါ၀င္သည့္အားကစားႏွင့္ကာယပညာသိပၸံ (ရန္ကုန္)မွ ေမြးထုတ္ေပးခဲ့သည့္လက္ေရြးစင္အားကစားသမားမ်ား စာရင္းခ်ဳပ္

စဥ္ အားကစားနည္း ဦးေရ ဆုရရွိမႈ မွတ္ခ်က္
က်ား ေပါင္း ေရႊ ေငြ ေၾကး ေပါင္း
ကမ္ပုိ ၁၀ ၁၅ - ၁၀  
ဂ်ဴဒုိ -  
စက္ဘီး - - -  
တုိက္ကြမ္ဒုိ -  
နပန္း -  
ပုိက္ေက်ာ္ျခင္း ၁၁ ၁၀ ၁၆  
ပန္ၾကပ္ဆီလပ္ -  
ပီတန္ - -  
ေျပးခုန္ပစ္ ၁၀ ၁၅ -  
၁၀ ဖူဆယ္ - - -  
၁၁ ေဘာလုံး ၁၂ - -  
၁၂ ေဘာ္လီေဘာ - - -  
၁၃ ျမားပစ္ - -  
၁၄ ေမြ - -  
၁၅ ရြက္ေလွ -  
၁၆ လက္ေ၀ွ႕ -  
၁၇ ေသနတ္ပစ္  
၁၈ ေဟာ္ကီ - - -    
  စုစုေပါင္း ၆၄ ၆၇ ၁၃၁ ၁၅ ၂၁ ၂၇ ၆၃  

၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ (၂၇) ႀကိမ္ေျမာက္အေရွ႕ေတာင္အာရွအားကစားၿပိဳင္ပြဲတြင္ပါ၀င္သည့္အားကစားႏွင့္ ကာယပညာသိပၸံ(ရန္ကုန္)မွ ေမြးထုတ္ေပးခဲ့သည့္လက္ေရြးစင္ အားကစားသမားမ်ားစာရင္း

စဥ္ အမည္ အားကစားနည္း ဆုရရွိမႈ မွတ္ခ်က္
ေရႊ ေငြ ေၾကး ေပါင္း
မအိျဖဴေမာင္ ကမ္ပုိ - -  
ေမာင္ေက်ာ္သက္ပုိင္ - - - -  
ေမာင္တင္၀င္းထြန္း - -  
ေမာင္စုိး၀ဏၰ - - - -  
ေမာင္စုိင္းသီဟ - - - -  
ေမာင္ထြန္းလင္းေအာင္ - -  
ေမာင္မ်ိဳးထက္ေအာင္ - - - -  
ေမာင္စုိင္းသာထက္ေအာင္ - -  
မညိဳမီႏုိင္ - -  
၁၀ မေဟလီစုိးလင္းတန္ - -  
၁၁ မကုိျမာ - -  
၁၂ ေမာင္ကိုမ်ိဳး - - - -  
၁၃ ေမာင္စုိးမုိးလြင္ -  
၁၄ ေမာင္ေအာင္ဆန္းခ်စ္ - - - -  
၁၅ မေမသက္ေဇာ္ - -  
၁၆ မခင္မ်ိဳးသူ ဂ်ဴဒုိ - -  
၁၇ ေမာင္ၿဖိဳးကုိကုိ - -  
၁၈ ေမာင္ခ်စ္မင္းကုိကုိ - -  
၁၉ မခင္ခင္စု - -  
၂၀ မယဥ္သူေအး - -  
၂၁ မသူဇာ စက္ဘီး - - - -  
၂၂ ေမာင္ထက္ျမက္ေအာင္ - - - -  
၂၃ ေမာင္ရဲခန္႔မြန္ - - - -  
၂၄ ေမာင္ေဇာ္မင္းဦး - - - -  
၂၅ ေမာင္ေဇာ္ေဇာ္ထြန္း - - - -  
၂၆ မသိမ့္သိမ့္မင္းႏုိင္ - - - -  
၂၇ ေမာင္၀င္းထြန္းလင္း တုိက္ကြမ္ဒုိ - -  
၂၈ မေႏြးေႏြး - -  
၂၉ ေမာင္ႏုိင္ေဒြးရွိန္ - -  
၃၀ ိမသက္ျမတ္ႏုိးေ၀ - - - -  
၃၁ ေမာင္ေက်ာ္မ်ိဳးထြန္း - - - -  
၃၂ မေ၀မာစုိး - - - -  
၃၃ မေမသဇင္ဖူး နပန္း - -  
၃၄ မသီတာစုိး - -  
၃၅ ေစာဂါၿဗီအဲရ္ - -  
၃၆ ေမာင္ေဇာ္မင္းစုိး - - - -  
၃၇ ေမာင္ေအာင္မ်ိဳးေဆြ ပုိက္ေက်ာ္ျခင္း -  
၃၈ ေမာင္ရာဇာထြန္း - -  
၃၉ မေကဇင္ထြဋ္ - -  
၄၀ မေအးေအးသန္း - -  
၄၁ မသဥၹာစုိးညြန္႔ - -  
၄၂ မခင္ႏွင္းေ၀ -  
၄၃ မဆုျမတ္ယဥ္ - -  
၄၄ မနန္းျမတ္စံ - -  
၄၅ မႏြယ္ႏြယ္ေထြး - - - -  
၄၆ မဆုသဥၹာႏုိင္ - - - -  
၄၇ မအိသဥၹာ - - - -  
၄၈ ေမာင္ေက်ာ္ႏုိင္ထြန္း ပန္ၾကပ္ဆီလပ္ - -  
၄၉ ေမာင္ရဲေမာင္ေမာင္ - -  
၅၀ ေမာင္ထက္ေအာင္ - -  
၅၁ ေမာင္မင္းခန္႔ - -  
၅၂ ေမာင္ဟိန္းမင္းလတ္ - -  
၅၃ ေမာင္ရဲသီဟ - -  
၅၄ မခင္ခင္ခန္႔ - -  
၅၅ မသင္းျမတ္ေအး - - - -  
၅၆ ေစာဇင္ကုိခုိင္ ပီတန္ - - - -  
၅၇ မကံ့ေကာ္သန္႔ဇင္ - -  
၅၈ မယြန္းမီမီေက်ာ္ - - - -  
၅၉ မခင္ခ်ယ္ရီသက္ - - - -  
၆၀ မအိျဖဴ - - - -  
၆၁ ေမာင္သက္ေ၀ေအာင္ - - - -  
၆၂ မသဲစုစုေအာင္ - - - -  
၆၃ ေမာင္ေသာင္းေအး ေျပးခုန္ပစ္ - -  
၆၄ မသန္းတုိးခင္မ်ိဳးေအာင္ - -  
၆၅ ေမာင္ထင္လင္း - - - -  
၆၆ ေမာင္ေက်ာ္ထက္ေအာင္ - - - -  
၆၇ ေမာင္ေက်ာ္ညီညီေထြး - - - -  
၆၈ ေမာင္သက္ေဇာ္၀င္း - - -    
၆၉ ေမာင္ထြန္းထြန္းလင္း - - -    
၇၀ ေမာင္မ်ိဳးမင္းပုိင္ - - -    
၇၁ ေမာင္ေအာင္မ်ိဳးမင္း - - -    
၇၂ ေမာင္သိန္းေဇာ္မ်ိဳး - - -    
၇၃ မႏွင္းရည္ေ၀ - - -    
၇၄ မေနာ္ရီရီသန္း - - -    
၇၅ မေခ်ာေခ်ာ - - -    
၇၆ မတင္ဇာမုိး - - -    
၇၇ ေမာင္ျမတ္စုိးသူ - - -    
၇၈ ေမာင္ခ်ိဳသဲေမာင္ ဖူဆယ္ - - -    
၇၉ မဇင္မင္းထြန္း - - -    
၈၀ မေအးၿငိမ္းသူ - - -    
၈၁ မေရႊဇင္ေအာင္ - - -    
၈၂ မေမသက္ျဖဴ - - -    
၈၃ ေမာင္ဆက္ၿဖိဳးေ၀ ေဘာလုံး (က်ား) - - - -  
၈၄ ေမာင္ျပည့္ၿဖိဳးေအာင္ - - - -  
၈၅ ေမာင္ေက်ာ္ေဇယ်ာ၀င္း - - - -  
၈၆ ေမာင္ေက်ာ္ဇင္ၿဖိဳး - - - -  
၈၇ ေမာင္ေဇာ္မင္းထြန္း - - - -  
၈၈ မေနာ္အားလုိ၀ါးေဖာ ေဘာလုံး (မ)     အသင္းလုိက္
၈၉ မခင္သန္းေ၀
၉၀ မေ၀ေ၀ေအာင္
၉၁ မ၀င္းသိဂီၤထြန္း
၉၂ မဇာျခည္ဦး
၉၃ မသႏၱာမုိး
၉၄ မနီလာျမင့္
၉၅ ေမာင္ေက်ာ္ေက်ာ္ေထြး ေဘာလီေဘာ - - - -  
၉၆ ေမာင္ေအာင္ျမတ္ထြန္း - - - -  
၉၇ ေမာင္ရန္လင္ေအာင္ - - - -  
၉၈ ေမာင္သြင္ထူးဇင္ - - - -  
၉၉ ေမာင္ပုိင္သ - - - -  
၁၀၀ မဥမၼာသန္း - - - -  
၁၀၁ မသီသီေအာင္ - - - -  
၁၀၂ ေမာင္ၿငိမ္းစည္သူ ျမားပစ္ - - - -  
၁၀၃ ေမာင္ရွိန္းထက္ေက်ာ္ - -  
၁၀၄ မေယာစိမ္းယ - -  
၁၀၅ မဇာျခည္၀င္း - -  
၁၀၆ မသဇင္ေအာင္ - -  
၁၀၇ မသူဇာဟန္ ေမြ - -  
၁၀၈ မဂေရစီ - -  
၁၀၉ မလွယဥ္ေမ - -  
၁၁၀ မဇင္မာခုိင္ - - - -  
၁၁၁ ေမာင္ဆက္ႏုိင္ေအာင္ ရြက္ေလွ - -  
၁၁၂ မသိဂီၤ၀င္းေရႊ - -  
၁၁၃ မေရႊသဇင္ဦး - - - -  
၁၁၄ မနန္းခမ္းေဆး - - - -  
၁၁၅ ေမာင္မင္းမင္း - - - -  
၁၁၆ ေမာင္ေဇယ်ာလႈိင္ - - - -  
၁၁၇ ေမာင္မင္းသီဟေအာင္ - - - -  
၁၁၈ ေမာင္ရဲထက္ - - - -  
၁၁၉ မႏြယ္နီဦး လက္ေ၀ွ႕ - -  
၁၂၀ မသက္ထားစံ - -  
၁၂၁ ေမာင္လင္းထြဋ္ပုိင္ - - - -  
၁၂၂ ေမာင္ရဲႏုိင္ - - - -  
၁၂၃ ေမာင္ေက်ာ္ေက်ာ္ထက္ - - - -  
၁၂၄ မသူသူေက်ာ္ ေသနတ္ပစ္ -  
၁၂၅ မေအးေအးသင္း - -  
၁၂၆ ေမာင္ေ၀ယံမင္းသူ - -  
၁၂၇ ေမာင္ေနထက္ေအာင္          
၁၂၈ မဇာဇာျမင့္ ေဟာ္ကီ - - အသင္းလုိက္
၁၂၉ မခင္ေလးျမင့္
၁၃၀ မသင္းသင္းလႈိင္
၁၃၁ မအိအိၿဖိဳး (၁)
  စုစုေပါင္း   ၁၅ ၂၁ ၂၈ ၆၄  

အားကစားႏွင့္ကာယပညာသိပၸံ (ရန္ကုန္)အားကစားႏွင့္ပညာေရးေပါင္းစပ္သင္တန္းႏွင့္ အားကစားေလ့က်င့္ေရးသင္တန္း၊ ႏွစ္အလုိက္တက္ေရာက္ခဲ့သည့္ သင္တန္းသားဦးေရ(၁၉၉၇ - ၁၉၉၈) ခုႏွစ္မွ (၂၀၁၃ - ၂၀၁၄) ခုႏွစ္အထိ

စဥ္ ပညာသင္ႏွစ္ အားကစားနည္း အားပညာသင္တန္းသားဦးေရ ေလ့က်င့္ေရးသင္တန္းသားဦးေရ စုစုေပါင္းဦးေရ မွတ္ခ်က္
က်ား ေပါင္း က်ား ေပါင္း က်ား ေပါင္း
၁၉၉၇ - ၁၉၉၈ ေဘာလုံး၊ ေဘာ္လီေဘာ၊ ေျပးခုန္ပစ္၊ ေရကူး၊
လက္ေ၀ွ႔၊ အေလးမ၊ ဂ်ဴဒို၊ ၾကက္ေတာင္၊
ကြ်မ္းဘား၊ သုိင္း။ (၁၀) နည္း
၈၈ ၂၂ ၁၁၀ - - - ၈၈ ၂၂ ၁၁၀  
၁၉၉၈ - ၁၉၉၉ ေဘာလုံး၊ ေဘာ္လီေဘာ၊ ဘက္စကက္ေဘာ၊
ေျပးခုန္ပစ္၊ ေရကူး၊ လက္ေ၀ွ႔၊ အေလးမ၊ ဂ်ဴဒုိ၊ ၾကက္ေတာင္၊ သုိင္း၊ ကြ်မ္းဘား၊ တုိက္ကြမ္ဒုိ၊
ျမားပစ္။ (၁၃) နည္း
၁၀၂ ၃၁ ၁၃၃ - - - ၁၀၂ ၃၁ ၁၃၃ (၃) နည္းတုိး
၁၉၉၉ - ၂၀၀၀ ေဘာလုံး၊ ေဘာ္လီေဘာ၊ ေျပးခုန္ပစ္၊ ေရကူး၊
လက္ေ၀ွ႔၊ အေလးမ၊ ဂ်ဴဒို၊ ၾကက္ေတာင္၊
သုိင္း၊ ကြ်မ္းဘား၊ တုိက္ကြမ္ဒုိ၊ ျမားပစ္။
(၁၂) နည္း။
၁၂၄ ၂၈ ၁၅၂ - - - ၁၂၄ ၂၈ ၁၅၂ ဘက္စကက္ေဘာ
ေလ်ာ့
၂၀၀၀ - ၂၀၀၁ ေဘာလုံး၊ ေဘာ္လီေဘာ၊ ေျပးခုန္ပစ္၊ ေရကူး၊ လက္ေ၀ွ႔၊ အေလးမ၊ ဂ်ဴဒုိ၊ ၾကက္ေတာင္၊ သုိင္း၊ ကြ်မ္းဘား၊ တုိက္ကြမ္ဒုိ၊ ျမားပစ္။
(၁၂) နည္း
၁၁၇ ၂၇ ၁၄၄ - - - ၁၁၇ ၂၇ ၁၄၄  
၂၀၀၁ - ၂၀၀၂ ေဘာလုံး၊ ေဘာ္လီေဘာ၊ ေျပးခုန္ပစ္၊ ေရကူး၊ လက္ေ၀ွ႔၊ အေလးမ၊ ဂ်ဴဒုိ၊ ၾကက္ေတာင္၊
ကြ်မ္းဘား၊ သုိင္း၊ တုိက္ကြမ္ဒုိ၊ ျမားပစ္။
(၁၂)နည္း
၁၂၀ ၂၇ ၁၄၇ - - - ၁၂၀ ၂၇ ၁၄၇  
၂၀၀၂-၂၀၀၃ ေဘာလုံး၊ ေဘာ္လီေဘာ၊ ေျပးခုန္ပစ္၊ ဂ်ဴဒုိ၊
ေရကူး၊ လက္ေ၀ွ႔၊ အေလးမ၊ ကြ်မ္းဘား။
(၈)နည္း
၇၄ ၁၆ ၉၀ ၃၃ ၁၈ ၅၁ ၁၀၇ ၃၄ ၁၄၁ ၾကက္ေတာင္၊
သိုင္း၊ တိုက္ကြမ္ဒို၊
ျမားပစ္ေလွ်ာ့
၂၀၀၃ - ၂၀၀၄ ေဘာလုံး၊ ေဘာ္လီေဘာ၊ ေျပးခုန္ပစ္၊ ေရကူး၊ လက္ေ၀ွ႔၊ အေလးမ၊ ဂ်ဴဒို၊ ၾကက္ေတာင္၊ သုိင္း၊ ကြ်မ္းဘား၊ ၀ူရွဴး၊ တုိက္ကြမ္ဒုိ၊ ျမားပစ္၊
ပုိက္ေက်ာ္ျခင္း။ (၁၄) နည္း။
၁၀၃ ၃၅ ၁၃၈ ၃၆ ၁၂ ၄၈ ၁၃၉ ၄၇ ၁၈၆ (၆)နည္းတိုး
၂၀၀၄ - ၂၀၀၅ ေဘာလုံး၊ ေဘာ္လီေဘာ၊ ေျပးခုန္ပစ္၊ ေရကူး၊
ဂ်ဴဒုိ၊ ၾကက္ေတာင္၊ လက္ေ၀ွ႔၊ အေလးမ၊ သုိင္း၊ ကြ်မ္းဘား၊ ၀ူရွဴး၊ တုိက္ကြမ္ဒုိ၊ ျမားပစ္၊
ပုိက္ေက်ာ္ျခင္း၊ တင္းနစ္။ (၁၅) နည္း
၁၂၁ ၄၁ ၁၆၂ ၅၆ ၂၀ ၇၆ ၁၇၇ ၆၁ ၂၃၈ (၁)နည္းတိုး
၂၀၀၅ - ၂၀၀၆ ေဘာလုံး၊ ေဘာ္လီေဘာ၊ ေျပးခုန္ပစ္၊ ေရကူး၊ လက္ေ၀ွ႔၊ အေလးမ၊ ဂ်ဴဒို၊ ၾကက္ေတာင္၊
ကြ်မ္းဘား၊ ၀ူရွဴး၊ တင္းနစ္၊ တုိက္ကြမ္ဒုိ၊ ျမားပစ္၊ ပုိက္ေက်ာ္ျခင္း။ (၁၄) နည္း။
၁၁၇ ၅၈ ၁၇၅ ၄၃ ၂၇ ၇၀ ၁၆၀ ၈၅ ၂၄၅ ျမန္မာ့သိုင္းေလွ်ာ့
၁၀ ၂၀၀၆ - ၂၀၀၇ ေဘာလုံး၊ ေဘာ္လီေဘာ၊ ေျပးခုန္ပစ္၊ေရကူး၊
လက္ေ၀ွ႔၊ အေလးမ၊ ဂ်ဴဒုိ၊ ၾကက္ေတာင္၊ ကြ်မ္းဘား၊ ၀ူရွဴး၊ ျမားပစ္၊ တုိက္ကြမ္ဒုိ၊ ပုိက္ေက်ာ္ျခင္း၊ တင္းနစ္။
(၁၄) နည္း။
၁၂၈ ၇၃ ၂၀၁ ၄၈ ၁၈ ၆၆ ၁၇၆ ၉၁ ၂၆၇  
၁၁ ၂၀၀၇ - ၂၀၀၈ ေဘာလုံး၊ ေဘာ္လီေဘာ၊ ေျပးခုန္ပစ္၊ ေရကူး၊ လက္ေ၀ွ႔၊ အေလးမ၊ ဂ်ဴဒုိ၊ ၾကက္ေတာင္၊
၀ူရွဴး၊ ကြ်မ္းဘား၊ ျမားပစ္၊ တုိက္ကြမ္ဒုိ၊ တင္းနစ္၊ ပုိက္ေက်ာ္ျခင္း၊ ျမန္မာ့သုိင္း၊ နပမ္း၊ ဓါးခုတ္၊ ေသနတ္ပစ္။ (၁၈) နည္း
၁၀၈ ၆၈ ၁၇၆ ၃၇ ၂၄ ၆၁ ၁၄၅ ၉၂ ၂၃၇ (၄)နည္းတိုး
၁၂ ၂၀၀၈ - ၂၀၀၉ ေဘာလုံး၊ ေဘာ္လီေဘာ၊ ေျပးခုန္ပစ္၊ ေရကူး၊ လက္ေ၀ွ႔၊ အေလးမ၊ ဂ်ဴဒုိ၊ ၀ူရွဴး၊ ကြ်မ္းဘား၊
ျမားပစ္၊ တုိက္ကြမ္ဒုိ၊ ပုိက္ေက်ာ္ျခင္း၊တင္းနစ္၊ နပန္း၊ ဓါးခုတ္၊ ေသနတ္ပစ္။ (၁၆) နည္း
၇၉ ၅၇ ၁၃၆ ၅၃ ၄၄ ၉၇ ၁၃၂ ၁၀၁ ၂၃၃ ျမန္မာသုိင္း၊
ၾကက္ေတာင္
ေလွ်ာ့
၁၃ ၂၀၀၉ - ၂၀၁၀ ေဘာလုံး၊ ေဘာ္လီေဘာ၊ ေျပးခုန္ပစ္၊ လက္ေ၀ွ႔၊ အေလးမ၊ ဂ်ဴဒုိ၊ ျမားပစ္၊
တုိက္ကြမ္ဒုိ၊ ပုိက္ေက်ာ္ျခင္း၊ နပန္း၊ ဓါးခုတ္၊ ေသနတ္ပစ္။ (၁၂) နည္း
၈၆ ၅၆ ၁၄၂ ၅၀ ၃၇ ၈၇ ၁၃၆ ၉၃ ၂၂၉ ေရကူး၊ တင္းနစ္၊
ကြ်မ္းဘား၊၀ူရွဴးေလွ်ာ့
၁၄ ၂၀၁၀ - ၂၀၁၁
(၂၅.၃.၂၀၁၀)
ရက္ထိ
ေဘာလုံး၊ ေဘာ္လီေဘာ၊ ေျပးခုန္ပစ္၊
အေလးမ၊ လက္ေ၀ွ႔၊ ဂ်ဴဒုိ၊ ျမားပစ္၊
တုိက္ကြမ္ဒုိ၊ ပုိက္ေက်ာ္ျခင္း၊
ေသနတ္ပစ္၊ေရကူး၊ ပန္ၾကပ္ဆီလပ္။
(၁၂) နည္း
၉၄ ၆၂ ၁၅၆ ၁၁၂ ၇၆ ၁၈၈ ၂၀၆ ၁၃၈ ၃၄၄ နပန္း၊ ဓါးခုတ္ ေလ်ာ့
ေရကူး၊ပန္ၾကပ္ဆီလပ္
တုိး
၁၅ ၂၀၁၁ - ၂၀၁၂ ေရကူး၊ ျမားပစ္၊ ေျပးခုန္ပစ္၊ လက္ေ၀ွ႔၊ စစ္တုရင္၊ စက္ဘီး၊ ေဘာလုံး (မ)၊ ဂ်ဴဒုိ၊ ကရာေတးဒုိ၊ ပန္ၾကပ္ဆီလပ္၊ ရြက္ေလွ၊ ပုိက္ေက်ာ္ျခင္း၊ ေသနတ္ပစ္၊ စားပြဲတင္တင္းနစ္၊ တုိက္ကြမ္ဒုိ၊ တင္းနစ္၊ အေလးမ၊ ၀ူရွဴး၊ တာရန္တရာဂ်က္၊ ျမင္းစီး၊ ဖူဆယ္။ (၂၁) နည္း ၁၅၁ ၈၉ ၂၄၀ ၅၃ ၅၈ ၁၁၁ ၂၀၄ ၁၄၇ ၃၅၁ စစ္တုရင္၊ စက္ဘီး၊
ကရာေတးဒုိ၊ရြက္ေလွ၊
ျမင္းစီး၊
စားပြဲတင္တင္းနစ္၊
တင္းနစ္ ၊၀ူရွဴး၊
တာရန္တရာဂ်က္၊
ဖူဆယ္(တုိး)၊
ေဘာ္လီေဘာ(ေလ်ာ့)
၁၆ ၂၀၁၂ - ၂၀၁၃ ကရာေတးဒုိ၊ကြ်မ္းဘား၊ၾကက္ေတာင္၊
ေဂါက္သီး၊ ဂ်ဴဒုိ၊ စားပြဲတင္တင္းနစ္၊
စက္ဘီး၊ စစ္တုရင္၊ တုိက္ကြမ္ဒုိ၊ တင္းနစ္၊ တာရန္ဒရာဂ်က္၊ ပုိက္ေက်ာ္ျခင္း၊
ပန္ၾကပ္ဆီလပ္၊ ေျပးခုန္ပစ္၊ ဖူဆယ္၊ ေဘာလုံး(မ)၊ ျမားပစ္၊ ေရကူး၊ ရြက္ေလွ၊ လက္ေ၀ွ႔၊ ၀ူရွဴး၊ ေသနတ္ပစ္၊ အေလးမ။ (၂၃)နည္း။
၂၃၀ ၁၉၀ ၄၂၀ - - - ၂၃၀ ၁၉၀ ၄၂၀ ကြ်မ္းဘား၊ ၾကက္ေတာင္၊ ေဂါက္သီး (တုိး)၊ ျမင္းစီး (ေလွ်ာ့)
၁၇ ၂၀၁၃ - ၂၀၁၄
(၁/၂၀၁၄) ထိ စာရင္း
ကရာေတးဒုိ၊ ကြ်မ္းဘား၊ ၾကက္ေတာင္၊
ေဂါက္သီး၊ ဂ်ဴဒုိ၊ စားပြဲတင္တင္းနစ္၊
စက္ဘီး၊ စစ္တုရင္၊ တုိက္ကြမ္ဒုိ၊ တင္းနစ္၊ ဘက္စကက္ေဘာ၊ ပုိက္ေက်ာ္ျခင္း၊ ပန္ၾကပ္ဆီလပ္၊ ေျပးခုန္ပစ္၊ ဖူဆယ္၊ ေဘာလုံး(မ)၊ ျမားပစ္၊ ေရကူး၊ ရြက္ေလွ၊ လက္ေ၀ွ႔၊ ၀ူရွဴး၊ ေသနတ္ပစ္၊ ေဘာ္လီေဘာ၊
ဘိလိယက္/စႏူကာ၊ အေလးမ။ (၂၅) နည္း
၂၈၈ ၂၃၇ ၅၂၅ - - - ၂၈၈ ၂၃၇ ၅၂၅ ေဘာ္လီေဘာ၊
ဘိလိယက္/စႏူကာ၊
ဘက္စကက္ေဘာ (တုိး)၊
တာရန္ဒရာဂ်က္
(ေလွ်ာ့)
    စုစုေပါင္း ၂၁၃၀ ၁၁၁၇ ၃၂၄၇ ၅၂၁ ၃၃၄ ၈၅၅ ၂၆၅၁ ၁၄၅၁ ၄၁၀၂