၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသင္ႏွစ္၊ အားကစားႏွင့္ကာယပညာသိပၸံ(ရန္ကုန္)၊ ျပည္တြင္း/ျပည္ပၿပိဳင္ပြဲမ်ားသို႔ သြားေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မႈ အေျခအေန