၂၀၀၈ ခုႏွစ္၊ အင္ဒုိနီးရွား၌ လက္ေတြ႕သင္ၾကားမႈေျဖဆုိစဥ္ ျပည့္စံုမႈရွိေသာ သင္ၾကားမႈအျဖစ္ မွတ္တမ္းတင္ခံစဥ္

၂၀၀၈ ခုႏွစ္၊ အင္ဒုိနီးရွား၌ လက္ေတြ႕သင္ၾကားမႈေျဖဆုိစဥ္ ျပည့္စံုမႈရွိေသာ သင္ၾကားမႈအျဖစ္ မွတ္တမ္းတင္ခံပါသည္။