အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ အုိလံပစ္ေကာ္မတီမွ ဆုခ်ီးျမွင့္ျခင္း

အားကစားႏွင့္ပညာေရး ေပါင္းစပ္သင္တန္းေက်ာင္း အေနျဖင့္ အားကစားႏွင့္ပညာေရး လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ထိေရာက္ေအာင္ျမင္စြာ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ခဲ့သျဖင့္ ၁၉၉၉ ခုႏွစ္အတြင္း အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ အုိလံပစ္ေကာ္မတီက ျမန္မာႏိုင္ငံ အုိလံပစ္ေကာ္မတီမွတစ္ဆင့္ အားကစားႏွင့္ပညာေရးေပါင္းစည္းေရး ဆုတံဆိပ္ (Sport and Education Trophy) ကုိခ်ီးျမွင့္ေပးအပ္ခဲ့ပါသည္။