အားကစားႏွင့္ ကာယပညာသိပံၸ (ရန္ကုန္) တြင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည့္သင္တန္းမ်ား

အားကစားႏွင့္ပညာေရးေပါင္းစပ္သင္တန္း (ႏွစ္ရွည္သင္တန္း) (၁)ႏွစ္
အားကစားေလ့က်င့္ေရးသင္တန္း (ႏွစ္ရွည္သင္တန္း) (၁)ႏွစ္
အေျခခံပညာကာယဆရာဆရာမမ်ားအားကစားနည္းျပသင္တန္း(၁)မွ(၁၄)ထိဖြင့္ၿပီး (၂)လ
ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ကာယဆရာဆရာမမ်ားအားကစားနည္းျပမြမ္းမံသင္တန္း (၂)လ
အားကစားဒီပလုိမာသင္တန္း (အမွတ္(၁)မွ    (၁၂)ထိ-၆လ/၃လ) (၃)လ
အားကစားနည္းျပသင္တန္း(ျပည္နယ္/တုိင္း/၀န္ႀကီးဌာန/အဖြဲ႕ခ်ဳပ္မ်ား) (၁)လ
ဌာနတြင္း မြမ္းမံသင္တန္း (ဦးစီးအရာရိွမြမ္းမံ-(၁)မွ (၈)ထိ) (၁)လ