အားကစားႏွင့္ကာယပညာသိပၸံ(ရန္ကုန္)၊ သင္တန္းသား/သူမ်ား၏ တစ္ေန႔တာလႈပ္ရွားမႈမ်ား